PRESSEMELDING: Ber om klart svar fra finansministeren

image

Hans Olav Syversen (KrF), medlem av Finanskomiteen på Stortinget, ber om svar på hva slags land-for-land-rapportering finansminister Sigbjørn Johnsen har planer om å innføre i Norge. Et konkret forslag, åpenhetsloven utvidet land-for-land-rapportering, har ligget på finansministerens bord i ett år.

Finansministeren må da i løpet av seks virkedager, torsdag den 21. februar, svare på "følgende spørsmål" fra stortingsrepresentanten Hans Olav Syversen (KrF):

Spørsmål

 Hans Olav Syversen (KrF): Finansministeren har tidligere varslet at han vil innføre krav om såkalt land for land rapportering i Norge innen 1.1.2014. Det foreligger ulike forslag til hva et slikt krav skal innebære. Hvilke opplysningskrav vil finansministeren inkludere i en slik lovgivning og når tar finansministeren sikte på å legge fram et forslag for behandling i Stortinget?

Begrunnelse

 Komplekse og uoversiktlige selskapsstrukturer og bruk av skatteparadiser gjør at flernasjonale selskaper kan unndra skatt og skjule viktige opplysninger fra myndigheter og investorer. Gjennom å manipulere priser når de handler med seg selv innad i konsernstrukturen, føres gjeld i datterselskap i høyskatteland der selskapet får tilgang til avskrivninger og fradrag, mens profitt føres i land med lite innsyn og lave skatter. EU har derfor varslet innføring av et krav om land for land rapportering. Det innebærer at selskaper må oppgi skattebetalinger i landene de opererer i.

EUs forslag er imidlertid kun egnet til å vise korrupsjon i utviklingsland. Det er også umulig å kontrollere eller verifisere skattetallene, når de ikke kan relateres til andre opplysninger. Et alternativt forslag utarbeidet av Publish What You Pay Norge kalles ”utvidet land for land rapportering”. Forslaget er så å si kostnadsfritt å innføre fordi det baserer seg på allerede reviderte og ikke-sensitive nøkkeltall som er lett tilgjengelig i selskapenes finansregnskaper om produksjon, investeringer, inntekter, kostnader og profitt, i tillegg til skattebetalinger. En slik rapportering kan, i tillegg til å avsløre korrupsjon, også gjøre det mulig å avdekke og tette skattehull, ikke minst i utviklingsland som i dag tappes for sitt skattegrunnlag. Det vil også gjøre det mulig for investorer å foreta informerte valg med hensyn til risiko og muligheter i ulike land. "Svaret vil bli lagt ut her"

Krever åpenhet

Plan Norge er en av 19 organisasjoner som står bak Publish What You Pay Norge. Fadderorganisasjonen arbeider for at fattige lands myndigheter selv skal være i stand til å ivareta barns rettigheter. Målet er å gjøre bistand overflødig. - Vi er nødt til å gjøre det lettere for myndighetene i utviklingsland å kreve inn tilstrekkelig skatt for å kunne gi barn tilgang på skole og helsetjenester, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge. - Vi krever derfor at Regjeringen innfører krav om tilstrekkelig åpenhet fra internasjonale selskaper, sier Bjørnøy.

Tiden er overmoden

 Åpenhetsorganisasjonen Publish What You Pay (PWYP) Norge krever at regjeringen tar grep for å stanse den massive kapitalflukten som foregår i både fattige og rike land verden over.

Enorme pengestrømmer tappes fra de fattigste landene i verden og ender opp i sekretessejurisdiksjoner (skatteparadiser). Det gjør det vanskelig for lovgivere og myndigheter som skal forvalte fellesskapets interesser og å hente inn demokratisk bestemte skatter, sier generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen. - Olje- og gruveselskapene gir liten innsikt i virksomheten og i hvordan de forvalter de ikke-fornybare og begrensede naturressurser. I mange tilfeller ønsker også korrupte myndigheter det slik. Det er umulig å gjøre noe med korrupsjon uten å gjøre noe med hemmeligholdet.

En åpenhet som synliggjør hvor pengestrømmene ender opp kan bidra til å bli kvitt korrupte ledere som står i veien for at fattige borgere kan få muligheter til å komme seg ut av fattigdom, sier Thowsen. Forslaget om åpenhetsloven utvidet land-for-land-rapportering har ligget på Finansministerens bord i over ett år.

Tiden er overmoden. Norge både kan og bør gå foran som et godt eksempel og bli det første landet som innfører utvidet land-for-land-rapportering, sier Mona Thowsen.

Les også:

 Stortingsrepresentant Jan Bøhler "interpellasjon til justis- og beredskapsminister Grete Faremo om hvordan hun ønsker å angripe utfordringene innenfor økonomisk kriminalitet". Justisministeren "svarer nå":http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/

 

Foto: Kristelig Folkeparti_