Utenriks- og forsvarskomiteen støtter utvidede krav til land-for-land-rapportering

Utenriks- og forsvarskomiteens flertall med Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkepartiet i spissen støtter utvidede krav til land-for-land-rapportering

 

Flertallet i komiteen støtter med dette anbefalingen fra arbeidsgruppen nedsatt av Finansdepartementet, om krav til rapportering som går utover den minstestandarden på åpenhet som vil gjelde i EU. Arbeidsgruppen mener at kravene til rapportering, i tillegg til betalinger til myndigheter, også må omfatte krav til blant annet rapportering av investeringer, salgsinntekt, produksjon mv., fordelt på de enkelte land hvor de rapporteringspliktige driver sin virksomhet, og at det må gis opplysninger om de rapporteringspliktiges datterselskaper, samt informasjon om hvor datterselskapene er hjemmehørende.

Utenriks- og forsvarskomiteen understreker at: "Et samfunns tillit, åpenhet og respekt for menneskerettighetene henger tett sammen. Tillit mellom mennesker, tillit mellom partene i arbeidslivet, tillit til – og mellom – politikere og tillit mellom kjøper og selger skaper en bedre og mer bærekraftig økonomisk vekst". 

"Komiteen viser til at demokratiet er svakt utbygd i mange land. Det kan være vanskelig for vanlige folk å stille de valgte myndigheter til ansvar for sine handlinger, og vanlige folk har ikke god tilgang på formell eller uformell makt. Videre er tilgang til ressurser, velferd, makt og menneskelig utvikling gjerne ulik for ulike grupper".

 PWYP Norge er glad for at utenriks- og forsvarskomiteen ser viktigheten av finansiell åpenhet i utvinningsindustrien, slik at ressursrike land, både fattige og rike, kan få tilgang til sin egenkapital for utvikling som kan fremme en bærekraftig framtid, demokrati og menneskerettigheter. Robuste krav om åpenhet er det viktigste og mest pragmatiske verktøyet som kan hindre at korrupte eliter beriker seg på fellesskapets bekostning og sikre sunne og stabile markeder og samfunn. Dette er godt nytt for millioner av mennesker som bor i ressursrike land.

Må kobles til det reviderte regnskapet 

PWYP Norge vil varsle politikerne og lovgiverne om å være oppmerksomme på - og kreve - at _informasjonen må kobles til reviderte regnskapstall_. Det at informasjonen kobles til allerede reviderte regnskapstall er det som kan _verifisere hvorvidt informasjonen troverdig og korrekt_. Dette må være en del av noter til regnskapet. Dette er det mest logiske, minst kostnadskrevende grepet myndigheter kan ta. Dette vil forenkle rapporteringen, siden selskaper da kun må reprodusere allerede reviderte tall fra sine konsoliderte regnskaper.  

Tilhørende saker:

 * "Innstilling 420 S (2012-2013) fra utenriks-og forsvarskomiteen":  "Meld. St. 25 (2012-2013): Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken": består av medlemmer fra Arbeiderpartiet (Laila Gustavsen, Eva Kristin Hansen, Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Tore Nordtun og Helga Pedersen), fra Fremskrittspartiet (Jan Arild Ellingsen, Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Tom Staahle og Torkil Åmland), fra Høyre (Janne Fardal Kristoffersen, Ivar Kristiansen og lederen Ine M. Eriksen Søreide), fra Sosialistisk Venstreparti (Snorre Serigstad Valen), fra Senterpartiet (Lars Peder Brekk), og fra Kristelig Folkeparti (Kjell Arvid Svendsen)_