Sp, Ap og SV bak forslag om utvidet land-for-land rapportering

Det er nå klart etter at merknadene til lovforslagene i revidert nasjonalbudsjett som behandles mandag er offentliggjort.

Merknaden lyder slik:

21.1 Land-for-land-rapportering

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at land-for-land-rapporteringen (LLR), som ble innført av den forrige regjeringen, har vært et viktig steg for å sikre større åpenhet om grunnleggende finansiell informasjon. Samtidig finnes det hull som vil være til hinder for en effektiv oppfylling av intensjonen med regelverket. Disse medlemmer mener det gjenstår noen justeringer før LLR kan sikre en tilfredsstillende rapportering. Det er tre grep som vil føre til kraftige forbedringer:

For det første må alle land som er inkludert i den finansielle rapporteringen av oppstrømsresultater omfattes av forskriften for land-for-land-rapporteringen. Disse medlemmer vil vise til den rådende tvilen om hvorvidt det kun er produsentlandene, eller om det er alle landene som er med i inntekts- og kostnadskjeden knyttet til oppstrømsvirksomhet, som er omfattet av reglene, og mener rapporteringen blir ineffektiv dersom det kun er produsentlandene som blir inkludert. Disse medlemmer vil i denne sammenheng vise til at det i reglene i USA og EU ikke foreligger unntak for rapportering av land, og mener det heller ikke bør gjøre det i Norge. Disse medlemmer mener det bør fremgå spesifikt i forskriften at konsernrapporteringen skal være i tråd med finansregnskapstall for oppstrømsvirksomheten, og at det er denne koblingen til regnskapet som er avgjørende for at betalte skatter skal ha troverdighet blant investorer, media, myndigheter og sivilsamfunn.

Disse medlemmer mener for det andre at land-for-land-rapporteringens nøkkeltall i sin helhet må tas inn som note til årsregnskapet istedenfor å henvise til separat rapportering. For det tredje er det en del uheldige unntak som må fjernes. Disse medlemmer mener forskriften gir omgåelsesmuligheter ved at datterselskap «kan utelates fra den konsoliderte oppstillingen». Disse medlemmer vil videre påpeke at loven sier at Finansdepartementet kan lage regler som unntar selskaper under en viss størrelse, så vel som «andre unntak». Disse medlemmer mener dette i praksis gir åpning for at et hvilket som helst unntak kan komme på hvilket som helst tidspunkt.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjøre endringer i forskriften om land-for-land-rapportering som kan synliggjøre uønsket skattetilpasning, herunder forslag om utvidet land-for-land-rapportering som sikrer en sterkere kobling mellom land-for-land-rapportering og årsregnskap.»

Se Forslaget om utvidet land for land rapportering i Innst. 355 L(2014-2015) 

Skjermdump av forslaget om utvidet land-for-land rapportering som nå er offentliggjort.

Det er nå Kristelig Folkeparti og Venstre som avgjør det nivået på åpenhet som skal gjelde i Norge. Siste frist er på mandag når forslagene skal behandles og vedtas i Stortingssalen. 

Les: "KrF og Venstre kan sikre flertall for utvidet land-for-land rapportering 15. juni"