Hva bør Regjeringen gjøre for å skape åpenhet og tillit til forvaltningen?

Økt velstand for borgerne gjennom større åpenhet?

Open Government Partnership (OGP) er en internasjonal plattform for nasjonalt samarbeid om åpenhet som ble startet i 2011. Opprinnelig deltok åtte land, og Norge var ett av disse åtte. I dag er det rundt 70 medlemsland i OGP.

Det handler om tillit

Politikere og byråkrater har et ansvar for å bygge tillit til forvaltningen.  Målet er å øke kvaliteten på offentlige tjenester gjennom en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning. Virkemidlene er åpne samarbeid mellom offentilig sektor og sivilsamfunn, og å ta bruk av ny teknologi og å utnytte forvaltningens informasjonsressurser bedre.

Hva mener du bør gjøres?

Arbeidet med OGP skjer gjennom nasjonale handlingsplaner. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er sekretariat for plattformen i Norge.

KMD har derfor invitert departementer og sivilsamfunnsorganisasjoner til et møte for å utvikle forpliktelser til handlingsplan 4 i Open Government Partnership (OGP).

Møtet finner sted tirsdag 19. juni kl. kl. 090.00 – 12.30 i Akersgata 59, møterom 2511. Dersom din organisasjon ønsker å bidra inn i et slikt åpenhetsabeid så kan melde deg på ved å sende en epost til: An-Magritt. Oye @ kmd. dep .no

Hva bør prioriteres i handlingsplanen for 2018-2020?

Handlingsplanen vil gjelde for perioden 2018-2020. Regjering skriver at de ser for seg en plan som tar utgangspunkt i følgende overskrifter:

  1. Offentlige anskaffelser, opplysninger om reelle rettighetshavere og antikorrupsjon. 
  2. Åpne data og viderebruk av offentlige data.
  3. Integritet og åpenhet i forvaltningen.

 

KMD skriver i sin invitasjon til møtet at innenfor disse temaene skal departementene og det sivile samfunn sammen utarbeide konkrete forpliktelse, og at

Under pkt. 1 kan det være aktuelt med forpliktelser om reelt eierskap og antikorrupsjonstiltak.

Under pkt. 2 kan det være aktuelt med forpliktelser om viderebruk av offentlige datasett (ref. Digital agenda).

Under pkt. 3 kan det være aktuelt med forpliktelser knyttet til journalføring, arkivering og innovasjon i offentlig sektor.

 

Les mer om OGP og Norge på Regjeringens  egen OGP side  eller OGPs egne sider for Norge.