FNs bærekraftsmål og PWYP Norges arbeid

Tre av FNs bærekraftsmål understreker viktigheten av å hindre skatt og kapitalflukt.

Vi har ti år på å oppnå målene.

Skatteparadiser, skatteomgåelse, hemmelighold, aggressiv skatteplanlegging, anonymitet, komplekse kontrakter og transaksjoner på tvers av land tas i bruk av multinasjonale selskaper for å omgå, unndra eller minimere skatt. Det er et globalt problem at skattemyndigheter verden over går glipp av minst 1000 mrd. kroner hvert eneste år. Det frarøver stater for ressurser de trenger for å investere i en bærekraftig utvikling. 

PWYP Norge arbeider med å foreslå lovregler, forbedre lovverk og mekanismer for økt åpenhet, slik at globale finansmarkeder kan fungere bedre. Vi arbeider for å styrke implementeringen av regelverk som kan bidra til betydelig å redusere ulovlig kapitalflukt og økonomisk kriminalitet. PWYP Norge har utviklet et helhetlig system både på åpenhetsområdet og på skatteområdet. Tiltakene PWYP Norge har foreslått vil skape større åpenhet i selskaper og styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser. Noen av tiltakene vi har foreslått er enten innført, delvis innført, eller arbeides med å gjøre kjent.

Dersom Norge innfører PWYP Norges tiltak, så vil Norge ha levert på tre av FNS mest utfordrende bærekraftsmål, som bidrar til å finansiere alle de andre målene.

PWYP Norge har identifisert 3 bærekraftsmål som er spesielt relevante for vår virksomhet:

Mål 10, 16 og 17 understreker betydningen av skatt og kapitalflukt for å skape en bærekraftig utvikling, for å redusere ulikhet både mellom og innad i land, for å bygge fredelige og inkluderende samfunn som mobiliserer nasjonale ressurser.

Slik jobber vi med bærekraftsmålene:

Mål 10: Mindre ulikhet

Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land.

10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen

10.3 Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet. 

10.4 Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller 

10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket.

Verdens 85 rikeste personer kontrollerer like mye penger som verdens fattigste 3,5 milliarder, ifølge den internasjonale bistandsorganisasjonen Oxfam. Og selv om ulikhetene mellom land har blitt mindre, har forskjellene innad i en rekke land blitt større. En rapport fra Det internasjonale pengefondet (IMF) konkluderer med at økonomisk ulikhet kan skade nasjonal vekst.

For å redusere ulikhet må et lands ressurser fordeles rettferdig. De fattigere og marginaliserte gruppene må få lik tilgang til tjenester som utdanning og helsehjelp. For å nå dette målet kreves gode skattesystemer og velferdsordninger.

Ved å vedta politikk som har som mål å utjevne forskjeller, slik som skatt og avgifter, kan gapene mellom de som har mye og de som har lite minskes. PWYP Norge arbeider for å få på plass lovregler for finansiell åpenhet for å fremme mer bærekraftige samfunn. 

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

16.3 Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle. 

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet. 

16.5 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser. 

16.6 Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.

PWYP Norges hovedfokus er å sørge for finansiell åpenhet. Dette kan gjøres ved begrense kapitalflukt, hemmelig eierskap, bruk av skatteparadis og korrupsjon. Ved å innføre lovgivning som sørger for at et lands skatteinntekter ikke forsvinner ut av utviklingsland til skatteparadis, sørger man for at disse inntektene kan komme landets innbyggere til gode gjennom velferdstjenester og velfungerende institusjoner. Finansiell åpenhet begrenser utbredelsen av korrupsjon og styrker folks tillit til beslutningstakere og rettsvesenet.

Les mer om PWYP Norges tiltak her.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Mål 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. 

17.1 Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter. 

17.3 Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder.

FNs bærekraftsmål nummer 17 handler om å fornye globale partnerskap. Samarbeid på tvers av land er nødvendig for å nå bærekraftsmålene, og bistand alene kan ikke finansiere disse. Ressurser må hentes inn alle steder det er mulig, og effektiv bekjempelse av korrupsjon og skatteunndragelser kan være effektive virkemidler.

PWYP Norges arbeid med å innføre skatteregelverk som begrenser bruk av skatteparadis og bidrar til å øke lands skatteinntekter bidrar til dette.

Finn ut hvilket av de 17 målene som har en plan for det du bryr deg mest om.
Ta "bærekraftomaten" på verdensviktigstemål.no!