Norsk Folkehjelp - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Foto: Werner Anderson
Norsk Folkehjelp driver flere asylmottak, i tillegg til arbeid som fremmer integrering og toleranse. Her er noen av våre medlemmer i vår ungdomsorganisasjon Solidaritetsungdom på besøk hos asylbarna ved Refstad transittmottak. Solidaritetsungdommen arrangerer leker og aktiviteter for asylbarna. 
 

Hva arbeider Norsk Folkehjelp med? 

Norsk Folkehjelp arbeider internasjonalt og nasjonalt for å bedre levekårene for utsatte grupper og for å bidra til et mer rettferdig samfunn. Vi støtter mennesker slik at de selv kan forsvare og fremme sine interesser. 

Hvorfor valgte Norsk Folkehjelp å tilslutte seg PWYP Norge? 

Norsk Folkehjelp arbeider i sammenhenger der olje- og gassressurser er et meget aktuelt tema. Alliansen mellom oljeselskaper og regjeringer i disse sammenhengene er ikke lette å påvirke. Vi så tidlig at det var nødvendig å inngå i fagnettverk som hadde en mulighet til å fungere som korrektiv på et grundig faglig grunnlag. En forutsetning var også at fagnettverket bidro til å bygge opp lokal kompetanse og kapasitet slik at korrektivet ble forankret lokalt. Å bli tilknyttet Publish What You Pay Norge ble derfor et meget fornuftig valg.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

Sør-Sudan er rikt på naturressurser, men med svake demokratiske institusjoner og begrenset ytrings- og pressefrihet blir inntektene urettferdig fordelt. Norsk Folkehjelp støtter opplæring og kursing av journalister, som har en viktig rolle i demokratiseringen av landet. Her er noen av dem på kurs og får prøve seg på å rapportere fra petroleumssektoren. 

Som fagnettverk er PWYP viktig i Norge. Sivilsamfunnsorganisasjonene har ikke hver for seg den nødvendige kompetansen og fagkunnskapen til å kunne ha den aktive dialog som trengs med hensyn til strukturer som for eksempel Olje for UtviklingEITI og oljeselskapene. Det har PWYP Norge.

Hvordan gar PWYP Norge samarbeidet med Norsk Folkehjep?