2016: Klipp bindingen!

Panama Papers, tidenes største dokumentlekkasje, førte til at Aftenposten i april 2016 begynte å publisere journalistiske gravesaker basert på dokumentene de fikk tilgang til. Det var et imponerende journalistisk samarbeid på tvers av land. Det førte til at allmennheten i større grad ble eksponert for skatteparadisproblematikk.PWYP Norge savnet oppmerksomhet og diskusjon om hvilke tiltak som kan motvirke hemmeligholdet og skatteomgåelsen som legger til rette for det Panama Papers eksponerte. Vi har foreslått en rekke tiltak som er blitt diskutert politisk. Dialogen har bidratt til økt oppmerksomhet i Regjeringen omkring utviklingsrelaterte virkninger av norsk politikk.

Kunnskapsproduksjon og formidling

I september sendte Finansdepartementet på høring forslag til enkelte endringer i forskrift om land-for- land-rapportering. 
I forslaget som ble sendt ut anerkjente Finansdepartementet PWYP Norges argumenter fra forrige innspill og i desember fastsatte Finansdepartementet endringer i forskrift om land-for-land- rapportering (LLR) for regnskapsformål. PWYP Norge mente at Stortingets anmodningsvedtak om "synliggjøring av uønsket skattetilpasning" ikke var tilstrekkelig fulgt opp av Finansdepartementet.

I 2016  gav PWYP Norge ut en briefing om Statoil sin andre land-for-land rapport, og en rapport om en krig mot uavhengig journalistikk i Ecuador. I forbindelse med konferansen ”Making Transparency Possible” var det satt i prosess arbeid med antologi som skal fremstille systematisk kunnskap om metoder og teknikker som brukes for å avsløre skatteunndragelse.

PWYP Norge sender stadig inn politiske innspill for å kunne påvirke ulike prosesser. Enten det er norske prosesser på Stortinget, eller internasjonalt i for eksempel IMF eller OECD. I 2016 har PWYP Norge sendt tre høringsinnspill til Finansdepartementet og ga et muntlig innspill til Finanskomiteen.

Samfunnseffekt: Politisk endring

PWYP Norge utviklet idéen og rapporteringsløsningen for en utvidet-land-for land-rapportering (ULLR). Vi la frem de første diskusjonsnotatene i 2010 og den første rapporten om hvordan rapporteringen kunne gjennomføres i 2011.

Gjennom mange år har PWYP Norge løftet utviklingen av politikkforslag om utvidet land-for-land rapportering (ULLR) til å bli en internasjonal prioritering som nå også internasjonale organisasjoner stiller seg bak og fremmer. PWYP Norges lovforslag utvidet land-for-land rapportering (ULLR) har fått støtte fra over en halv million fagorganiserte i Norge, KLP, Norges største livsforsikringsselskap, utenriks- og forsvarskomiteen, Miljøpartiet De Grønne, Telemark AUF, SV, Finans Norge, Global Financial Integrity, Norsk Økoforum, og flere sivilsamfunnsorganisasjoner.

PWYP Norge har gjennom mange år bidratt med betydelig kunnskap og innspill til endringer i politikkutforming. I 2016 viste Finansdepartementet i sitt høringsnotat – Endringer i forskrift om land-for-land rapportering at høringsforslaget inneholdt elementer fra forslag spilt inn fra sivilsamfunn, herunder Publish What You Pay Norway (PWYP Norge). PWYP Norges spørsmål og innspill til Finansdepartementet har vært i rimelig grad korrekt angitt i høringsnotatet. Flere av PWYP Norges innspill har medført sterke forbedringer i forslaget i høringsnotatet.

Samarbeid med sivilsamfunn i Sør

PWYP Norge har spilt en aktiv pådriver- og rådgiverrolle gjennom et samarbeid med endringsaktører i Sør, for å endre politikk både i Sør og i Nord ved å dele tilgang til politikere, endringsaktører og politiske prosesser, kunnskapsproduksjon, arena for erfaringsutveksling og læring for eksperter på tematikken i Nord og i Sør i flere år. 

Grunnet kutt i bevilgningene fra Norad for 2016, ble det ikke noe TRACE-program 2016-2017, slik PWYP opprinnelig hadde planlagt.

Etter at PWYP Norge har klaget på Norads beslutning om å ikke finansiere PWYP Norges TRACE-program, fikk PWYP Norge godkjennelse og finansiering til å invitere gravejournalister fra Sør til å delta på konferansen ”Making Transparency Possible”.  

Vi inviterte 10 journalister fra Sør for å delta på konferanse ”Making Transparency Possible”. I tillegg ble det arrangert i samarbeid med professor Roy Krøvel fra Høgskolen i Oslo og Akershus en workshop for gravejournalister. Til sammen var det 23 journalister fra 13 land som deltok på workshopen. Hensikten med workshopen var å dele sin erfaring som gravejournalist og sette i gang arbeid med publikasjon om gravejournalistikk i Sør.

PWYP Norge - en viktig samfunnsaktør i 10 år 

Gjennom et langvarig faglig arbeid på et spesifikt felt har PWYP Norge oppnådd stor respekt og en unik posisjon i forhold til en serie sentrale institusjoner på feltet i de siste 10 årene. I følge en ekstern evaluering gjennomført i 2016, er det bred enighet om at PWYP har hatt avgjørende innflytelse på norsk åpenhetslovgivning. I arbeidet vårt har vi delt vår kunnskap og mobilisert, både tilsluttede og ikke tilsluttede organisasjoner. Et viktig resultat er at flere organisasjoner opplever eierskap til åpenhetsforslagene og bidrar til å fremme dem i høringsprosesser og media.

PWYP Norge og samfunnseffekt

I løpet av 10 år har PWYP Norge opparbeidet respekt fra en rekke sentrale institusjoner på feltet. Gjennom målrettet arbeid og faglig solid kunnskapsproduksjon, har PWYP Norge vært en helt sentral aktør for å sette land-for-land-rapportering på dagsordenen og for å få gjennomslag for lovgivning på feltet. Uten PWYP Norge hadde ikke norsk lovgivning vært den samme.

  • PWYP Norge har gjennom sitt arbeid i interessentgruppe til Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) bidratt til å sammenstille syv rapporter uten avvik.
  • Gjennom sitt informasjonsarbeid og kunnskapsproduksjon har PWYP bidratt til at Norge var ett av de første landende som innførte land-for-land rapportering.
  • Sammen med internasjonale Publish What You Pay nettverket har vi fått på plass tilsvarende forskriften i EU, USA og Canada.
  • PWYP Norge har løftet utviklingen av politikkforslag om utvidet land -for -land rapportering (ULLR) til å bli en internasjonal prioritering som nå også internasjonale organisasjoner stiller seg bak og fremmer.
  • PWYP Norges lovforslag om utvidet land-for-land rapportering har fått støtte fra både privat sektor, sivilsamfunnsorganisasjoner, internasjonale organisasjoner og tanketank. Finansdepartementet har anerkjent PWYP Norges argumenter som ble sendt til Finansdepartementet i forrige innspill. 

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap - årsrapporten 2016.

Klikk her for å gå tilbake til Årsrapporter