Finansdepartementet med lovforslag om register over reelle rettighetshavere

Foto: Marco Verch  (Flicker CC BY 2.0)

Register over egentlige eiere innføres i Norge

Finansdepartementet skriver at lovforslaget gjennomfører resterende deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 og 31 som stiller krav om opprettelse av registre over reelle rettighetshavere i henholdsvis juridiske personer og «truster» og lignende juridiske arrangementer.  

I tillegg følger Finansdepartementet opp anbefalinger fra Financial Action Task Force, som er den internasjonale standardsetteren på antihvitvaskings- og terrorfinansiering. Finansdepartementet skriver i proposisjonen at Hvitvaskingslovutvalget i NOU 2016: 27 punkt 12.4.1 "redegjorde for FATF-anbefaling 24 slik: «(…) Gjennomgående gir FATFs anbefalinger frihet for statene til å velge hvilke mekanismer som skal benyttes for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet for opplysninger om reelle rettighetshavere". En lang debatt over tre år har bidratt med konkrete innspill til hvordan et slikt register bør gjennomføres i Norge.

Les hele lovforslaget i Prop. 109 L (2017-2018).

Hvem omfattes?

Finansdepartementet definerer egentige eiere som "den eller de fysiske personene som anses i siste instans å eie eller kontrollere en juridisk person, enhet eller annen sammenslutning". 

Om hvem som omfattes av lovforslaget skriver Finansdepartementet at forslaget legger også  "til rette for å registrere opplysninger om utenlandske juridiske arrangementer som "trusts" og lignende, når disse driver virksomhet i Norge", og at   "lovforslaget innebærer at juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger, samt forvaltere av utenlandske juridiske arrangementer skal innhente og lagre opplysninger om sine reelle rettighetshavere, samt registrere disse opplysningene i et sentralt register. I proposisjonen og lovforslaget vil disse samlet sett bli omtalt som «registreringspliktige». Forslaget innebærer videre at den nærmere presiseringen av hvilke juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger og forvaltere av utenlandske juridiske arrangementer som pålegges plikter, kan tilpasses i forskrif"t. 

Lovforslaget skal være tilgjengelig for enhver og vil presiseres i forskrift.