Finanstilsynet får tilsynsansvar for land-for-land rapporteringen

 

Nå er det klart hvem som skal ha ansvar for at selskapenes rapporterer som de skal under LLR.

PWYP Norge har fulgt saken om land-for-landrapportering  tett over år og har analyserte Statoils rapportering i 2014, som vi mente ikke var i tråd med forskriften for  land for land rapportering (LLR).

I 2015 eksisterte det ingen liste hos Finansdepartementet over hvilke selskaper som var rapporteringspliktige under regnskapsloven slik den er nedfelt i § 3-3d, altså land-for-land rapporteringen, tilføyd ved lov 13. des. 2013 og med ikrafttredelse 1.1.2014, med virkning for regnskapsår påbegynt 1.1.14 og senere. 

PWYP Norge påpekte da at Finansdepartementet ikke fører tilsyn med hvorvidt rapporteringspliktige foretak oppfyller sine rapporteringsforpliktelser etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven.

Finansdepartementet hadde da heller ingen planer om å utarbeide en slik oversikt da Finansdepartementet ikke har tilsynsansvar for at rapporteringspliktige foretak oppfyller sine rapporteringsforpliktelser.

Hvem skulle da føre tilsyn med at selskapene rapporterte slik de skal?

Les: Aftenposten: Ingen vet hvilke selskaper som må rapportere land for land

 

Nå får Finanstilsynet tilsynsansvar

Mulige tilsynsordninger kom under vurdering. Et verdipapirlovutvalg ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2015. Nå er et forslagene lagt frem i utvalgets første delutredning i NOU 2016: 2, som heter NOU 2016: 2 Endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering— Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet.

Utvalget mener at oppfølgningen av land-for-land rapporteringen vil følge et to-sporet system der etterlevelsen av rapporteringen blir ivaretatt av Finanstilsynet for foretak som faller inn under vphl. § 5-5a, og av Regnskapsregisteret for foretak som kun har rapporteringsplikt etter regnskaps­loven § 3-3d. Tilsvarende ville sanksjonsbestemmelsene følge av henholdsvis verdipapirhandel­ loven kapittel 17 og regnskapsloven kapittel 8.

Utvalget legger til grunn at land-for-land rapporteringen faller inn under tilsynsbestemmelsen i vphl. § 15-1 tredje ledd. Utvalget foreslår derfor at det foretas en presisering i § 15-1 tredje ledd slik at det uttrykkelig fremgår at land-for-land rapporteringen faller inn under denne bestemmelsen. 

PWYP Norge støtter opp under en slik løsningen.

PWYP Norge sitt høyringsinnspill kan du finne her: